Museum Folkwang
  • Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka

  • † 1715
  • Art_Id: 102'153
  • Art_Name_S (Name): Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
  • Art_NameDetail_S (Vorname):
  • Art_SpareSField01_S (Vorname Name): Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
  • Art_SpareSField02_S (Name, Vorname): Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
  • Art_SortName_S: Deme Kogenkyû Mitsunaga
  • Art_MDA_S: D1
  • Art_Dating_S: +1715
  • Art_YearFrom_N:
  • Art_YearTo_N: 1'715
  • Art_SpareSField03_S (Lebensdaten Detail): † 1715
  • Art_Nation_S:
  • Art_DatingComment_S (Jahrhundert): 18. Jh.
Werke
Deigan
  • Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
  • Deigan, 17. Jh.

  • Gesichtsmaske für das Nô-Theater
    Schmutzauge, ältere wahnsinnige Frau
  • Inv.-Nr. KPL 62